Alphanet Inc. Shibuya Office
8FL 10-4 Sakuragaoka-cho, Shibuya-ku, 150-0031, Japan